مغز پسته به بخش خوراکی پسته که فاقد پوست سبز (اول) و چوبی (دوم) است،

گفته می شود.جهت مغز کردن پسته از دستگاهی شبیه آسیاب استفاده می شود.پسته ها از طریق قیفی بین دو فک آسیاب ریخته می شود سنگ بالایی در حال دوران است.پوست سخت ساییده و شکسته می شود و مغز در فاصله بین دو سنگ بیرون رانده می شود.پس از گذشتن از یک غربال، مغزها جدا می شوند.مغز پسته دارای انواع درسته، مخلوط، شکسته و خرده می باشد.مغز پسته درسته به مغز پسته ای که کامل بوده و یا حداکثر بیش ازیک هشتم آن شکسته نباشد، گفته می شود.

Leave a Comment